صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه سرسختی روان شناختی

پرسشنامه سرسختی روان شناختی

دانلود پرسشنامه سرسختی روانشناختی اهواز پرسشنامه سرسختی روان شناختی پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا دانلود پرسشنامه سرسختی روان شناختی دانلود رایگان پرسشنامه سرسختی روانشناختی پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی پرسشنامه آماده روانشناسی

Hardiness questionnaire

 

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج:
پرسشنامه سرسختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است که دارای ۲۷ ماده است. این مقیاس به وسیله تحلیل عوامل به وسیله کیامرثی، نجاریان و مهرابی زاده هنرمند (۱۳۷۷) در یک نمونه ۵۲۳ نفری از دانشجویان ساخته شده و سرسختی را مورد سنجش قرار می دهد.
شیوه نمره گذاری این پرسشنامه ی ۲۷ ماده ای بدین گونه است که آِمودنی ها به یکی از چهار گزینه هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات پاسخ گفته و بر اساس مقادیر ۰، ۱، ۲ و ۳ نمره گذاری می شود، البته به جز ماده های ۶، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۷ و ۲۱ که دارای بار عاملی منفی هستند و به شیوه ی معکوس نمره گذاری می شوند. به دست آوردن نمره بالا در این پرسشنامه، نشان دهنده ی سرسختی روانشناختی بالا در فرد است.
برای سنجش پایایی این مقیاس دو روش بازآزمایی و همسانی درونی را به کار گرفته شده است. این پرسشنامه دارای ضریب بازآزمایی ۰/۷۸ و ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۳ مباشد.


تعداد صفحات : 3 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود