صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » شیمی  »  مقاله عصاره اشباع و سایر عصاره های آبی خاک

مقاله عصاره اشباع و سایر عصاره های آبی خاک

مقاله عصاره اشباع و سایر عصاره های آبی خاک
عصاره اشباع وسایر عصاره های آبی خاک:
آگاهی از ترکیب املاح محلول خاک در شرایط رطوبت مزرعه [ Field capacity] دربعضی از بررسی های مسائل خاک وآب بسیار ایده آل ومفید است، اما تهیه عصاره در چنین شرایطی در بررسی های روشن امکان پذیر نمی باشد. لذا بررسی روی املاح محلول خاک باید شرایطی باشد که اب بیشتری به خاک اضافه شود، باتوج به این که مقادیر مختلف انواع املاح مطلق ونسبی استخراج شده مستقیما تحت تاثیر نسبت خاک به آب می باشد لذا این نسبت باید استاندارد باشد تا نتایج در سطح بین المللی قابل تفسیر ومقایسه باشد.آزمایشگاه شوری خاک آمریکا عصاره اشباح خاک رابرای بررسی روی املاح محلول خاک توصیه می نماید. زیرا نزدیکترین حالت استاندارد رطوبت در محیط ریشه می باشد به همین دلایل تحمل گیاه به شوری معمولا باتوجه به هدایت الکتریکی یا مجموع محلول در عصاره اشباح ارزیابی می گردد. سایر عصاره های آبی خاک مثل ۱:۵ و۱:۱ وغیره که تهیه آن آسان تر از حالت اشباح می باشد از شرایط ریشه نبات دوراست وخط هایی ناشی از پراکش یا دیسیرسپون وهیدرولیز وتبادل کاتیون های تبادلی وحل شدن کانی ها در چنین شرایطی بیشتر از حالت اشباح می باشد.

تهیه عصاره اشباع خاک:
مواد شیمیایی مورد نیاز:
محلول هگزا متافسفات سدیم [ Napo3] از درصد-مقدار ۱/۰ گرم از هگزا متافسفات سدیم راتوزین دره سن ژوژه صدمیلی تیتر حل سپس به حجم برسانید.
روش کار:حدود ۲۰۰ تا۴۰۰ گرم خاک کوبیده واز الک دومیلی متری رد شده رادر لیوان پلاستیکی گل اشباع بریزید. اول به هم زدن آنقدر آب مقطر اضافه نمائید تانزدیک به حالت اشباع برسد در لیوان ها را گذاشته مدتی به حال خود بگذارید تاخاک کاملا آب را جذب نماید سپس گل را به هم زده واشباح نمائید. حالت اشباع حالتی است که سطح گل براق ووقتی شیاری در گل ایجاد نمائید با ضرب زدن به لیوان محتوی گل، شیار به هم می پیوندد ومحو می شود، وقتی لیوان محتوی گل رااز بالای کج نمائید به ارامی گل سرازیر می شود، { همچنین گل از روی اسپاتول یاکاردک گل اشباع به آرامی سرمی خورد}. خاک اشباع رابه مدت یک شبانه روز یا حداقل به مدت ۴ساعت به حال خودبگذارید بماند بعداز سپری شدن مدت زمان لازم گل را مجددا به هم زده واشباع نمائید تابه حالت قبف ریچاروسن که روی یابه عصاره گیری قرار دارد کاغذ صافی شماره دوپانزده سانتی متر واتمن بگذارید واز زیر قیف ، شیشه عصاره گیری ۵۰تا۱۰۰ میلی لیتر قرار دهید، پایه عصاره گیری به پمپ خلاء وصل است ، گل راروی قیف بوخنر خالی نمائید وبا کاردک سطح را طوری صاف کنید که منفذی درآن مشاهده نگردد وسپس پمپ خلائ را روشن نمائید عصاره خاک درداخل شیشه عصاره گیری جمع می گردد اگر عصاره کدر بود مجددا عصاره را صاف نمائید به ازاء هر۲۵ میلی لیتر از عصاره یک قطره هگزا متافسفات از درصد اضافه نمائید.
عصاره خاک در نسبت های مختلف خاک به آب: مقدار معین خاک را توزین در ظرف شیشه ای یا پلاستیکی بریزید مقدار آب لازم را{ با توجه به نسبت خاک به آب}اضافه در آن را بسته سپس به مدت یک ساعت با شیکر مکانیکی به هم بزنید. اگر شیکر در اختیار نباشد در مدت نیم ساعت چهار بار هر بار به مدت یک دقیقه بادست به شدت تکان دهید سپس صاف نمائید. اگر عصاره کدر بود مجددا صاف گردد به ازاء هر ۲۵میلی لیتر از عصاره یک قطره هگزا متافسفات سدیم ازدرصد اضافه شود.
اندازه گیری PH در سوسپانسیون خاک: در سوسپانسیون خاک واکلترولیت که طرز تهیه آن توضیح داده خواهد شد قبل از صاف نمودن نمونه، سوسپانسیون رابعداز به هم زدن در زیر الکترود P H متر { قبلا دستگاه P H متر با بازهای مخصوص کنترل شود قرار داده بطوری که الکترود در مایع روی سوسپانسیون قرار گیرد بعداز ثابت شدن عقربه P H متر،عدد P H را قرائت نمائید.
اندازه گیری درصد اشباع خاک: بعداز اندازه گیری P H گل اشباع بتن « قوطی» فلزی را توزین ویادداشت نمائید، سپس مقداری گل اشباع در آن بریزید ومجددا توزین ویادداشت نمائید. سپس درون اتو با حرارت ۱۰۰تا۱۰۵ درجه سانتی گراد برای مدت حداقل سه ساعت { یهتر است برای مدت یک شب در آون بماند} قرار داده بعداز سپری شدن مدت زمان لازم بتن رااز آون بیرون آورده ودر دیسکاتور قرار دهید بعداز خنک شدن مجددا توزین نموده وعددرا یادداشت وطبق محاسبه زیر درصد اشباع خاک رابر حسب خاک خشک محاسبه نمائید.


تعداد صفحات : 69 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود