صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله استخوان شناسی

مقاله استخوان شناسی
مقاله نهایی جهت اخذ درجه کارشناسی مرمت آثار تاریخی
عنوان مقاله : بررسی و مطالعه آسیب شناسی، حفاظت و مرمت یک اسکلت تاریخی مکشوفه از شهر سوخته

چکیده:
در این مقاله به حفاظت، پاکسازی و مرمت یک نمونه اسکلت انسانی مکشوفه در تراشه (A1403.IUG;G) شهر سوخته پرداخته شد.
در فصل اول موقعیت جغرافیایی شهر سوخته، محیط زیست منطقه، معماری شهر سوخته، گورستان، سابقه تاریخی کاوشهای انجام شده و استخوان های تاریخی بدست آمده در این مکان مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم خصوصیات ساختار استخوان، بافت های استخوانی و وظایف مهم استخوان در بدن انسان ذکر شده است. همین طور تقسیم بندی استخوانها بر اساس شکل و خصلت استخوان های باستانی مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل سوم بافت های نرم و سخت، اسیدیته خاک، فعالیت های میکروارگانیسم های ساکن در خاک و شناسایی تمام استخوان های موجود در آسیب های وارده به آنها به صورت تفکیک شده در جدول های مورد نظر نشان داده شد.
در فصل چهارم شناسایی شوره های کلریدی، کربناتی، فسفاتی، نیتراتی، سولفاتی و آزمون سوختن تر انجام شد.
در فصل پنجم کار عملی مقاله به ترتیب، چیدمان اولیه بر اساس مطالعات و مشاهدات ابتدایی و جستجوی خاک قبر انجام شد و در ادامه مراحل پاکسازی و بازسازی کل استخوان ها انجام گرفت و در نهایت چیدمان پایانی استخوان ها جهت نمایش صورت پذیرفت، چیده مان پیشنهادی برای بهترین حالت نگهداری درون انبار موزه سایت شهر سوخته در نظر گرفته شد.

مقدمه
استخوان شناسی شاخه ی مهم و اصلی از علم آناتومی است که به مطالعه و بررسی استخوان می پردازد. از آنجا که استخوانها اسکلت بدن را تشکیل می دهند و عناصر نرم نظیر عضلات وترها و رباطها به آنها متصل می شوند، علم استخوان شناسی اهمیت زیادی در تشریح بدن دارد.
استخوان یا بافت استخوانی که اسکلت مهره داران را تشکیل می دهد از سایر بافتهای نگهدارنده کاملاً متمایز است.
استخوان یکی از اصیل ترین اسناد تاریخی به حساب می آید. استخوان را به عنوان یک آثار تاریخی به خاطر نسپارید. بلکه استخوان قسمتی از تاریخ گذشتگان، نیاکان ما می باشند. شاید دارای ارزش های هنری و تاریخی نباشد ولی هنر اصلی آفرینش موجودات زنده کره زمین را آشکار
“می سازد.
تحقیقات و بررسی های علمی باستان شناسی نشان می دهد که انسان همیشه سعی و تلاش در بهره برداری از تمامی منابع طبیعی خدادای پیرامون خود داشته است. استخوان از جمله موادی است که از قدیم الایام مورد استفاده قرار گرفته و به علت ساختمان سخت و محکمی که دارد خیلی زود به عنوان یک ماده اولیه محسوب شده است.
بدیهی است برای انجام یک طرح حفاظتی و مرمتی کامل و جامع، بررسی و مطالعه کارشناسی به همراه بهره گیری از امکانات فنی مختلف ضروری است. همچنین پیدا کردن راه حلهای مناسبی که بتواند طول عمر نمونه ها را افزایش دهد و در عین حال ارزشهای اثری را که قرار است حفاظت شود مصون بدارد، حائز اهمیت می باشد.

فهرست مطالب
چکیده:
مقدمه
۱-۱ موقعیت جغرافیایی شهر سوخته:
۲- ۱ محیط زیست منطقه:
۳-۱معماری شهر سوخته و وضعیت محلات و خانه های مسکونی
۴-۱ استخوان های شهر سوخته:
۵-۱ گورستان شهر سوخته:
۶-۱ سابقه تاریخی کاوشهای انجام شده در شهر سوخته:
۷-۱- دوره های تاریخی شهر سوخته ۲۴
۸-۱-آثار بدست آمده از شهر سوخته ۲۶
۹-۱-تقسیم بندی شهر سوخته بر اساس معماری و آثار بدست آمده ۲۷
فصل دوم: ساختار شناسی استخوان
۱-۲- استخوان ۳۰
۱-۱-۲ – ساختار استخوان ۳۰
۲-۱-۲ –بافت استخوانی ۳۲
۳-۱-۲- سلول های استخوان ۳۲
۴-۱-۲- وظایف مهم استخوان ۳۳
۵-۱-۲- تعداد استخوان های بدن ۳۴
۶-۱-۲- تقسیم بندی استخوان بر اساس شکل ۳۵
۷-۱-۲- خصلت استخوان باستانی ۳۹

فصل سوم: فن شناسی و آسیب شناسی
۱-۳ – بافت های نرم ۴۲
۲-۳- بافت های سخت ۴۲
۳-۳- اسیدیته خاک ۴۳
۴-۳- فعالیت میکروارگانیسم های ساکن در خاک ۴۳
۳-۳- شناسایی و آسیب شناسی استخوان ۴۴
۶-۳- استخوان کتف ۴۵
۷-۳-آسیب های وارده به کتف ۴۵
۸-۳- استخوان بازو ۴۷
۹-۳-آسیبهای وارده به بازو ۴۷
۱۰-۳- استخوان های ساعد ۴۹
۱۱-۳-آسیب های استخوان ساعد ۴۹
۱۲-۳- استخوان های مچ دست ۵۲
۱۳-۳- آسیب های وارده به استخوان مچ دست ۵۲
۱۴-۳- ترقوه ۵۵
۱۵-۳- آسیب های وارده به ترقوه ۵۵
۱۶-۳- استخوان بندی توراکس(قفسه سینه) ۵۷
۱۷-۳- آسیب های وارده بر استخوان های قفسه سینه ۵۷
۱۸-۳- اسکلت لگن ۶۰
۱۹-۳- استخوان خاجی ۶۰
۲۰-۳- دنبالچه ۶۰
۲۱-۳- آسیب های وارده بر استخوان های خاجی و دنبالچه ۶۱
۲۲-۳- استخوان خاصره ۶۱
۲۳-۳- آسیب های وارده بر استخوان خاصره ۶۱
۲۴-۳- استخوان های ساق ۶۳
۲۵-۳- آسیب های وارده بر استخوان ساق ۶۳
۲۶-۳- استخوان ران ۶۶
۲۷-۳- استخوان های کشکک ۶۶
۲۸-۳- آسیب های وارده بر استخوان ران ۶۶
۲۹-۳- ستون مهره ۶۹
۳۰- ۳- آسیب های ستون مهره ها ۷۰
۳۱-۳- استخوان مچ پا ۷۳
۳۲-۳- آسیب های وارده بر استخوان پا ۷۳
۳۳-۳- جمجمه ۷۶
۳۴-۳- آسیب های وارده برجمجه ۷۷
۳۵-۳- دندان ها ۷۹
۳۶-۳- ساختمان دندان ها ۷۹
۳۷-۳- آسیب های وارده بر فک پایین و بالاو دندان ها ۸۱

فصل چهارم: مطالعات آزمایشگاهی
۱-۴- تست کلر ۸۴
۲-۴- تست کربنات ۸۵
۳-۴- تست نیترات ۸۶
۴-۴- تست فسفات ۸۶
۵-۴- تست سولفات ۸۷
۶-۴- تست سوختن تر ۸۷

فصل پنجم: حفاظت و مرمت
۱-۵- چیدمان اولیه ۸۹
۲-۵- مشاهدات اولیه ۹۱
۳-۵- پاکسازی ۹۳
۴-۵- بازسازی ۹۶
۵-۵ – چیدمان نهایی ۱۱۴
۶-۵- نگهداری اسکلت ۱۱۵

نتیجه گیری ۱۱۹

منابع و مآخذ ۱۲۱


تعداد صفحات : 126 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود