صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » مقاله » حقوقی و قضائی  »  دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن

دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن

دانلود کارتحقیقی قاچاق و عناصر آن تحقیقی در مورد قاچاق کالا مقاله مقاله مقاله تحقیق در مورد قاچاق انسان تحقیق در مورد قاچاق مواد مخدر تحقیق در مورد قاچاق کالا و ارز تحقیق درباره قاچاق کالا تحقیق در مورد قاچاق زنان تحقیقی در مورد قاچاق کالا مقاله در مورد قاچاق کالا و ارز مقاله درباره قاچاق کالا مقاله قاچاق کالا و ارز دانلود مقاله در مورد قاچاق دانلود مقاله قاچاق کالا

Karthqyq trafficking and its elements

 

قاچاق و عناصر آن
فهرست مطالب
پیشگفتار ۵
چکیده ۷
بخش اول – کلیات ۹
مبحث اول: تعریف لغوی قاچاق ۹
تعریف قاچاق براساس قانون امورگمرکی: ۱۱
فصل دوم: انواع قاچاق ۱۳
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق ۱۴
گفتاردوم: ۱۶
قاچاق کالای گمرکی و تجاری ۱۶
گفتارسوم ۱۸
قاچاق سلاح و مهمات ۱۸
گفتارچهارم: قاچاق آثارملی و عتیقه جات ۲۰
گفتارپنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر ۲۱
گفتارششم: قاچاق اشخاص: ۲۳
فصل سوم: عناصرجرم قاچاق: ۲۴
مبحث دوم: عنصرمادی: ۲۶
گفتاراول: سیرتکاملی جرم تاعنصرمادی: ۲۶
گفتاردوم: تهیه مقدمات ارتکارجرم ۲۷
خروج از مرحله تهیه مقدمات: ۲۷
گفتارسوم: جرم تام ۲۸
سیرتکاملی
جرم قاچاق ۲۸
مبحث سوم: عنصرمعنوی ۲۹
شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق: ۳۰
مبحث دوم: انواع ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور ۳۳
گفتاردوم: کالای وارده از طریق هوا ۳۴
گفتارسوم: کالای وارده از طریق خشکی ۳۵
گفتارچهارم: کالای وارده توسط مسافر ۳۶
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق براقتصاد کشور: ۳۷
آثارقاچاق براقتصاد و سیاستهای اجرایی دولت ۳۸
گفتاردوم: آثارمنفی قاچاق برسیاستهای بازرگانی: ۳۹
گفتارسوم: آثارمنفی قاچاق بردرآمدهای عمومی دولت: ۴۰
گفتارچهارم: آثارمنفی قاچاق برسلامت جامعه و مصرف کنندگان: ۴۱
مبحث دوم: آثارفرهنگی و اجتماعی پدیده قاچاق ۴۱
گفتاراول: تهاجم فرهنگی ۴۲
گفتاردوم: غارت هویت فرهنگی ۴۳
گفتارسوم: بحران درکانون خانواده: ۴۴
گفتارچهارم: تضعیف فرهنگ کار: ۴۴
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله آن ۴۶
ز-معطل ماندن کالابه مدت طولانی جهت رسیدن نوبت: ۴۸
ح-عدم کیفیت محصولات داخلی: ۴۸
ی: عدم نظارت و کنترل صحیح بریگانهای نظامی مستقردرمرز توسط رده مافوق: ۴۹
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی باقاچاق ۵۰
ج: سیاستگذاری درهدایت و اصلاح الگوی مصرف: ۵۱
هـ – ایجاد بازارچه های مرزی و مناطق آزاد: ۵۲
و-اقدامات فرهنگی و آشناکردن باآثارقاچاق: ۵۲
ز-تجهیز امکانات مبارزه باقاچاق: ۵۲
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده ۵۳
سازمانهای غیرقضایی ۵۳
قابل گذشت بودن جرم قاچاق: ۵۴
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه ۵۹
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه ۵۹
مبحث دوم: آثارتعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف ۶۱
گفتاراول: حق الکشف سازمان کاشف ۶۳
گفتاردوم: حق الکشف مأموران ۶۵
منابع ۷۰
چکیده
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشوروارد کرده و ملتی رااز درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیرمحروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیداکرد و مردم هرمنطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطراز یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیراز انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکرگسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتهارابرآن داشت که به منظورکسب درآمد و نظارت و کنترل برروابط تجاری و به منظوراعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.


تعداد صفحات : 65 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود