صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

دانلود جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی
کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی برای کنکوریها با فرمت پی دی اف می باشد که در 123صفحه تهیه شده است

ریزش برگ، غنچه، گل و میـوه میشود.
درون جذبی absorption
-1فرآیندی کـه بـا آن آب بـه
منفذهای خاک وارد میشود.
-2جذب آب، گاز و مواد غذائی
و غیره در گیاه.
بی کاسه گل acalyculate
ویژگی گلی که فاقد کاسه گـل
است.
خاردار میوه acanthocarpous
ویژگـی گیـاهی کـه شـاخه آن
خاردار است.
acaricide
کنه کش (syn: miticide)
هر مخلوط یا ترکیب شـیمیائی
که میتواند کنهها را بکشد.
ا. بی. ا ABA
کنه شناسی acarology
رشتهای از جانور شناسی که به
بررسی کنهها میپردازد.
بی بر acarpous
ویژگی گیاهی کـه میـوه تولیـد
نمیکند.
بیساگ acaulescent
جوانه فرعی accessory bud
جوانـهای کــه در کنـار جوانــه
اصلی میروید.
میوه کاذب accessory fruit

مجموعه تست
PART A: Vocabulary
Directions: Choose the number of the answer (1) , (2) , (3) , or (4) that best completes the
sentence. Then mark your choice on your answer sheet.
1- We have …………. All the latest safety features into the design so there is no need
to worry. About the project on that count.
1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated
2- She’s working for an overseas …………… of the company and earning a huge
salary for an employee of her experience.
1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary
3- Manh experts ………….. rewarding your child for good behavior but few would
suggest punishement for bad behavior.
1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate
4- Malnutrition in the region is quite ………… affecting up to 78% of children
under five.
1) conflicting 2) widespread 3) inconsistent 4) obligatory
5- The explosion was of such ……….. that it was beard five miles away; it smashed
shop windows all around the area.
1) intensity 2) deviation 3) enthusiasm 4) complement
6- Like any other activity, there are risks ………….. in almost every sport, even in
the so-called safe sports.
1) inherent 2) possessive 3) proportional 4) foundational

پاسخنامه
1- گزینه ی «4» صحیح است.
مشتق شدن=derive چیزی را در جایی یا چیزی قرار دادن = To incorporate sth into sth
در برداشتن=comprise تشکیل شدن=Consist
معنای جمله: ما تمامی آخرین جنبههای ایمنی را در طرح قرار دادهایم، پس احتیاجی به نگرانی در آن مورد نیست.
2- گزینه ی «3» صحیح است.
لـوازم فرعـی=accessory شـعبه=subsidiary احتیـاج – توانـایی=Authority
تکمیلی=supplementary
معنای جمله: او برای یک شعبه خارجی شرکت کار میکند, و حقوق بسیاری به نسـبت کارمنـدی بـا سـابقه او دریافـت
میکند.
3- گزینه ی «4» صحیح است.
نسبت دادن=attribute ترمیم کردن=Amend
دفاع کردن- طرفداری کردن=advocate فراگرفتن=acquire
معنی جمله: بسیاری از متخصصین طرفداری میکنند از این که به خاطر عمل خوب به بچه پاداش داده شود، امـا تعـداد
کمتری تنبیه به خاطر عمل بد را پیشنهاد میکنند.


تعداد صفحات : 123 | فرمت فایل : PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود