صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه  »  تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

سابقه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده بدنی 71/1±14/24 به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفدار انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (7 نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمودنی‌ها پروتکل وامانده ساز بروس را تا رسیدن به واماندگی ادامه دادند، و از آنها قبل و بلافاصله پس از انجام پروتکل نمونه خونی تهیه شد. مقادیر VEGF و اندوستاتین سرمی به روش الایزا اندازه‌گیری شد. هم‌چنین حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز با استفاده از دستگاه آنالیز گازهای تنفسی اندازه گیری شد. آزمودنی‌های گروه مکمل، به مدت 14 روز مکمل‌ال آرژنین (1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف کردند، و گروه دارونما نیز مکمل بی اثر را دریافت کردند. هر دو گروه در دوره مصرف مکمل به انجام تمرینات تخصصی خود مطابق با هفته‌های قبل پرداختند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از SPSS و با روش آماری t استیودنت در سطح معنی‌داری (05/0P≤) تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: تغییرات VEGF، اندوستاتین و هم چنین نسبت VEGF به اندوستاتین کشتی‌گیران تمرین کرده به یک جلسه فعالیت وامانده ساز قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال‌آرژنین به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(05/0P≥)؛ مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز پیش و پس از دریافت مکمل به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P≥).

بحث و نتیجه‌گیری: هرچند که یافته‌های ما به لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما به نظر می‌رسد، مصرف مکمل ال‌آرژنین با افزایش نسبی VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین و همچنین کاهش اندوستاتین در گروه مکمل در پاسخ به فعالیت، سبب توسعه نسبی فرآیند آنژیوژنز شد، که در پی آن حداکثر اکسیژن مصرفی نیز افزایش نسبی یافت.

فهرست مطالب

چکیده فارسی:…. أ

فهرست مطالب:…. ب

فهرست جدول‌ها:…. ج

فهرست نمودارها:…. ح

فهرست شکل‌ها:…. خ

فصل اول : طرح پژوهش……………………………

مقدمه…… 2

بیان مسئله…… 3

ضرورت و اهمیت پژوهش………….. 7

اهداف پژوهش:.. 9

فرضیه های پژوهش………….. 10

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات………. 11

فصل دوم : ادبیات پژوهش………………………………

مبانی نظری……… 14

توسعه عروقی……… 14

آنژیوژنز….. 14

آرتریوژنز….. 15

مکانیزیم های آنژیوژنز….. 16

عوامل اثر گذار بر آنژیوژنز….. 17

الف) عوامل متابولیکی تحریک کننده آنژیوژنز….. 18

1- عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)….. 19

ایزوفرم های VEGF……. 19

گیرنده های VEGF……. 20

اعمال بیولوژیکی VEGF……. 21

2- نیتریک اکساید(NO):.. 22

NO و مکانیزم های آن در عروق خونی……… 23

تولید NO… 24

انواع آنزیم NOS و عملکرد های آن…….. 25

ب) عوامل متابولیکی مهار کننده آنژیوژنز….. 26

1- اندوستاتین……… 26

مکانیزم تولید اندوستاتین……… 27

تاثیرات بیولوژیک و مکانیزم عمل اندوستاتین……… 28

آنژیوژنز و بیماری ها… 30

آنژیوژنز و ورزش…………. 31

ورزش و تنظیم کننده های متابولیکی آنژیوژنز….. 32

ال-آرژنین……… 33

منابع تامین ال-آرژنین……… 34

چرا ال آرژنین توسط ورزشکاران و گروه های مختلف مصرف می شود؟….. 34

حداکثر اکسیژن مصرفی……… 36

چگالی مویرگی، حداکثر اکسیژن مصرفی و ورزش کشتی……… 37

مبانی تجربی……… 38

تحقیقات داخل کشور…. 38

تحقیقات خارج کشور…. 41

نتیجه گیری……… 52

فصل سوم : روش پژوهش……………………….

نوع پژوهش………….. 54

جامعه آماری و نمونه ها ونحوه انتخاب………. 54

معیارهای ورود به پژوهش………….. 54

متغیرهای پژوهش………….. 54

امکانات و ابزار مورد استفاده…. 55

روش جمع آوری دادهها… 56

الف) اندازه گیری ابعاد بدنی……… 56

ب) اندازه گیری نمونه های خونی……… 57

ج) اندازه گیری نسبت تبادل تنفسی……… 58

د) اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی……… 58

ه) اندازه گیری کالری دریافتی روزانه…… 58

و) اندازه گیری کالری مصرفی روزانه…… 59

روش اجرای پژوهش………….. 60

مراحل اجرای پژوهش………….. 61

کنترل رژیم غذایی……… 62

پروتکل مصرف مکمل ال-آرژنین……… 62

پروتکل تمرین وامانده ساز…. 62

تمرین کشتی……… 63

ملاحظات اخلاقی … 65

محدودیت های پژوهش … 66

پیش فرض های پژوهش .. 66

روش آماری……… 66

فصل چهارم : یافته های پژوهش..

توصیف آماری داده ها… 68

استنباط آماری داده ها… 70

آزمون فرضیه ها… 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری………………………………………………….79

یافته های پژوهش………….. 80

بحث و تفسیر نتایج…….. 82

نتیجه گیری کلی……… 90

پیشنهادها… 91

منابع…….. 92

پیوست شماره 1: رضایت­نامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی……… 101

پیوست شماره 2: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقه پزشکی …. 102

پیوست شماره 3: پرسشنامه­ سبک زندگی … 104

پیوست شماره 4: پرسشنامه یاد آمد تغذیه…… 106

پیوست شماره 5: پرسشنامۀ ارزیابی فعالیت جسمانی……… 107

چکیده انگلیسی: … 111

فهرست جداول

جدول 2-1 مهمترین عوامل آنژیوژنیک…………. 18

جدول 2-2 ایزوفرم ها و نقش های آنزیم نیتریک اکساید سنتاز…. 25

جدول 2-3 مهمترین عوامل آنژیواستاتیک…………. 26

جدول 3-1 پروتکل بیشینه بروس…………. 63

جدول 3-2 برنامه تمرینی کشتی گیران…….. 65

جدول4-1 آماره های مرکزی و پراکندگی سن و اندازه های تن سنجی آزمودنی ها… 69

جدول 4-2 آماره های مرکزی و پراکندگی متغیرهای تحقیق پیش از مداخله متغیرهای مستقل……… 70

جدول 4-3 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق پیش از مداخله متغیرهای مستقل……… 71

جدول 4-4 نتایج آزمون همگن بودن واریانس ها در گروه ها پیش از مداخله متغیرهای مستقل……… 72

جدول 4-5 نتایج آزمون همگن بودن گروه ها پیش از مداخله متغیرهای مستقل……… 73

جدول 4-6 آزمون فرضیه اول…….. 74

جدول 4-7 آزمون فرضیه دوم … 75

جدول 4-8 آزمون فرضیه سوم….. 76

جدول 4-9 آزمون فرضیه چهارم….. 77

جدول 4-10 آزمون فرضیه پنجم……. 78

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 تغییرات VEGF سرمی گروه ها طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون…….. 74

نمودار 4-2 تغییرات اندوستاتین سرمی گروه ها طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون…….. 75

نمودار 4-3 تغییرات نسبت VEGF به اندوستاتین گروه ها طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون…….. 76

نمودار 4-4 تغییرات نسبت تبادل تنفسی گروه ها طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون…….. 77

نمودار 4-5 تغییرات حداکثر اکسیژن مصرفی گروه ها طی مراحل پیش آزمون و پس آزمون…….. 78

فهرست شکل‌ها

شکل 2-1 مراحل فرآیند آنژیوژنز….. 16

شکل 2-2 شکل فضایی VEGF……. 19

شکل 2-3 ایزوفرم های VEGF و نقش های آنها در آنژیوژنز، واسکولوژنز و لنفوژنز….. 20

شکل 2-4 اعضای خانواده VEGF، گیرنده های VEGF و نحوه تعاملات آنها… 21

شکل 2-5 مسیرهای بیولوژیکی VEGF…….. 22

شکل 2-6 فرآیند اتساع عروق توسط نیتریک اکساید……. 24

شکل 2-7 سنتز نیتریک اکساید……. 25

شکل 2-8 ساختار کلاژن XVIII…. 27

شکل 2-9 ساختار فضایی اندوستاتین……… 27

شکل 2-10 مکانیزم عمل اندوستاتین و سایکلین D1……. 29

شکل 2-11نقش VEGF در آنژیوژنز تومورها… 30

شکل 2-12 تاثیر افزایش تنش برشی ناشی از افزایش قدرت و تعداد ضربان قلب در نتیجه ورزش…………. 32

شکل 2-13 مکانیزم فرضی اثر ال آرژنین بر نیتریک اکساید، VEGF و اندوستاتین……… 33


تعداد صفحات : 118 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود