صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » کار آفرینی  »  پروژه کارآفرینی حسابداری

پروژه کارآفرینی حسابداری

این تحقیق در مورد کارآفرینی حسابداری می باشد که تأثیر کارآفرینی بر روی حسابداری را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیق به دانشجویان رشته های حسابداری ، اقتصاد ، امور مالی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
در دهه‌های اخیر موضوع کارآفرینی و تحقیق در مورد‌ آن‌ اهمیت پیدا کرده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد سمت و سوی مطالعات انجام شده در این دوره از تمرکز بر فـرایند کـارآفرینی فردی به کارآفرینی در سطح سازمانی تغییر یافته است‌.تمرکز‌ بر‌ فرایند کارآفرینی در این مطالعات‌ به‌ این‌ صورت مورد،بحث قرار گرفته است که‌”چگونه،توسط چه کسی و با بـهره‌برداری از چـه فـرصت‌هایی،کالاها و خدمات‌ جدید کشف،ارزیـابی‌ و مـعرفی‌ مـی‌شوند‌”.

همچنین به اهمیت تجدید حیات اقتصادی برای توسعه‌ اقتصادی‌ سالم در این تحقیقات اشاره شده است.جایگزینی ایده‌ها،محصولات،خدمات و فرایندهای قـدیمی بـا گـونه‌های نوینی از آنها ضروری‌ است‌ که‌ بهتر و موثرتر بـاشند اگـرچه برای شرکت‌ها حمایت از تولید محصول‌ جدید مهم حایز اهمیت است.این امر به وسیله سیستم حسابداری مدیریتی قابل اجـرا اسـت کـه به خوبی‌ ساختاربندی‌ شده‌ باشد،سیستمی که ایده‌های جدید و قـدیمی را ترکیب کرده و به ایجاد‌ توازن‌ بین این دو کمک کند.

به اعتقاد اسکاپنس و برومویچ‌ مرزهای سنتی تجارت و فعالیت‌های تـجاری،بـه‌ واسـطه‌ ساختارهای‌ سازمانی جدید از داخل و بیرون سازمان‌ها با چالش‌هایی روبرو شده اسـت و ایـن‌ چالش‌ها‌،کاربردهای‌ مهم بالقوه‌ای را برای ماهیت حسابداری مدیریت به همراه داشته است. بنابراین در شرکت‌های‌ مختلف‌،کـارآفرینی‌،تـوسعه مـحصولات جدید،بهره‌برداری و بهینه کردن محصولات قدیمی و طرح‌ریزی سیستم‌های مدیریت متناسب با آنـها‌،از‌ رویـکردهای اصـلی و راهبردهای سازمانی است.

با توجه به موارد پیشگفته،موضوع کارآفرینی، حسابداری‌ مدیریت‌ و ضرورت‌ ارتـباط آنـها از اهـمیت ویژه‌ای برخوردار است که تاکنون مطالعات زیادی در این باره‌ صورت‌ نگرفته است.در مقاله حـاضر سـعی شده است با بررسی مطالعات و دیدگاه‌های مطرح‌،به‌ بررسی‌ ارتباط این دو مقوله پرداخـته شـود.

حـسابداری مدیریت
اصطلاح حسابداری مدیریت به شیوه‌های مختلفی در‌ ادبیات‌ حسابداری مطرح شده است.رویکرد سـنتی حـسابداری و مدیریت دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌ و کنترل‌ سازمان‌ است که براساس مفاهیم مالی انـدازه‌گیری مـی‌شود و تـمرکز اصلی آن اهداف اقتصادی با مشخصه مالی‌ است‌ و مفاهیمی‌ نظیر درآمد،هزینه و سودآوری در این دسته تـعاریف مـهم هستند.براساس این‌ دیدگاه‌،حسابداری مدیریت برای چگونگی دستیابی به امور لازم بـرای بـرنامه‌ریزی،اسـتقرار،پیگیری،ارزیابی و انطباق با شرکت‌ مورد‌ استفاده قرار می‌گیرد و با توجه به اینکه برخلاف حـسابداری مـالی (بـرون‌سازمانی) محدود‌ به‌ رعایت قوانین و مقررات خاصی نیست،شرکت‌ها می‌توانند‌ سیستم‌های‌ حسابداری‌ مـدیریت خـود را مطابق با نیازها و الزامات‌ خود‌ تعیین و تعدیل کنند.

در دهه‌های اخیر،حوزه حسابداری مدیریت به حوزه‌های فـراتر از‌ ارزیـابی‌های‌ صرفا مالی وارد شده است‌ و در‌ رویکرد نوین‌،حسابداری‌ مدیریت‌ دامنه وسیع‌تری نظیر مـقیاس‌های غـیر مالی‌ را‌ نیز دربر گرفته است.به عـبارت دیـگر،دامـنه حسابداری مدیریت از ساختار‌ سنتی‌ آن شامل بودجه‌بندی،مـحاسبه قـیمت تمام‌ شده محصول و موارد نظیر‌ آن‌ به تعاریف نوین تغییر یافته‌ است‌.در شـکل نـوین حسابداری مدیریت،تمرکز بیشتری بـر روی مـشتریان،بازار، بـهره‌وری،کـیفیت‌ نـیروی‌ انسانی،رقبا،نوآوری،توجه به‌ عـوامل‌ درونـی‌ و بیرونی سازمان و بهبود‌ مستمر‌ شده است. امروزه به‌ مفهوم‌ حسابداری مدیریت بـه عـنوان فرایند ایجاد ارزش نگریسته می‌شود که هـدف از آن حمایت‌ از‌ تصمیم‌گیرندگان،ترغیب کـارکنان و ایـجاد فرهنگ سازمانی‌ است‌.

رقابت جـهانی‌ در‌ حـال‌ گسترش و سرعت زیاد توسعه‌ فناوری موجب بروز تقاضای جدیدی در مورد سیستم حسابداری مـدیریت شـده است و به اعتقاد دراکر‌ لازم اسـت شـرکت‌ها،ابـزارهای کنترلی را‌ در‌ اختیار‌ داشـته‌ بـاشند‌ که با استفاده‌ از‌ آنـها بـتوانند ارتباط و هماهنگی بهتری با رفتار کارآفرینانه داشته باشند.

علاوه بر ابزارهای کنترلی مطرح در‌ گـونه‌ سـنتی‌ حسابداری مدیریت نظیر بودجه‌بندی، محاسبات قـیمت تـمام‌ شده‌ و قـیمت‌گذاری‌ انـتقالات‌ داخـلی‌،در‌ دهه‌های اخیر مفاهیم و روشـ‌های جدیدی نیز در این حوزه ارایه شده است.در ادامه برخی از ابزارهای کنترلی و شیوه‌های نوین ارزیابی عـملکرد مـدیریت ارایه می‌شود.

فهرست مطالب
مقدمه
حـسابداری مدیریت
ارزیابی متوازن‌
سرمایه معنوی‌
ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
کارآفرینی
ابـعاد کارآفرینی در شرکت‌ها
ارتباط کارآفرینی و حسابداری مدیریت‌
نتیجه‌گیری


تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود