صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه تنظیم هیجان گراس (ERQ)

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس (ERQ)

پرسشنامه تنظیم هیجان گراس (ERQ)
به منظور اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان توسط گراس و جان تدوین شده است.  این پرسشنامه مشتمل بر دو خرده مقیاس ارزیابی مجدد با 6 گویه و سرکوبی با 4 گویه می باشد. شرکت کنندگان در یک مقیاس لیکرت 7 درجه ای از به شدت مخالفم (با نمره 1) تا به شدت موافقم (با نمره 7) پاسخ می دهند.

در پژوهش گراس و جان همبستگی درونی برای ارزیابی مجدد 79/0 و سرکوبی 73 /0 به دست آمده است. کاریمن و وینگرهوتس همبستگی درونی را برای ارزیابی مجدد 83 /0 و برای سرکوبی 79 / 0 گزارش کردند.  در ایران حسینی میزان ضریب آلفای کرونباخ 79 /0 برای ارزیابی مجدد گزارش کرده است و  در پژوهش حاضر مقدار آلفای کرونباخ برای ارزیابی مجدد 83/0  و سرکوبی 79 / 0 به دست آمد.(بیگدلی و همکاران، 1392)


تعداد صفحات : 3 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود