صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت مدیریت تعارض Conflict Management

پاورپوینت مدیریت تعارض Conflict Management

پاورپوینت مدیریت تعارض Conflict Management

پاورپوینت مدیریت تعارض
تعریف تعارض سازمانی
– فرآیندی که بدین گونه آغاز می شود که یک دسته  یا یک گـروه چنین می پنـدارند که گروه دیگر اثرات منفی بر جای می گذارد، یا قـرار است اثرات منفی به بار آورد، البته در مــورد همان چیز هــایی که مورد توجه طرف یا گروه اول است.

– به بیان دیگر تعــارض فرآیندی است که موقعی به وجود می آید که یک طرف چنین درک می کنــد که طرف مقابل در پی مقـابله با اوست یــا آنـکه می خـواهد مـانع رسیدن وی به هدف مورد نظرش بشود.

تعارض و رقابت
یکی از دشواریهای متعدد مربوط به معانی کلمات در رابطه با تعــارض سازمانی، فــرق بین تعارض و رقابت است. می تـــوان بیــن این مفاهیم در اصل تمــایز قائل شد، وقتی که اهــداف گروههای درگیـــر ناسازگــار است امـــــا گروهها نمی توانند مـانع یکدیگر شوند، رقابت وجـود دارد، به بیــان دیگر اگــر فرصتی وجود نداشته باشد که یک گروه از تحصـیل هـدف گروه دیگـر، ممـــانعت بـه عمــــل آورد، موقعیت رقـابتی است؛ اما اگـر فرصت برای مداخله باشد و از ایــن فرصت استفاده هـم بشود، آنگــاه موقعیت یکـــی از انواع تعارض می باشد.

دیدگاه سنتی:
دیدگاه سنتی تعارض هماهنگ با نگرشهایی بود که در دو دهه 1930 و 1940 درباره گروه رواج داشت.

این دیدگاه که «تعارض بد است» منجر به ارائه روشی ساده می گردد و بـر آن اساس بایـد رفتار افـرادی را مورد توجه قرار داد که باعث بروز تعـارض مـی شوند. از آنجا که باید از هرنوع تعارضی پرهیز کـرد،بنابراین تنها بایدبه علتهایی توجه کرد کــه موجب بروز تعارض می شود و برای بهبود عملکردگروه،سازمـان باید این شیوه های ویرانگررا اصلاح نماید.

دیدگاه تعامل:
یک سازمان عاری ازتعارض احتمالا سازمانی ایستا، بی حرکت  و غیر حساس نسبت به ایجاد تغییر است. تعارض، موقعیکه منجر به جستجو و دستیابی به روشهای بهتر انجام کارها شود و راضی بودن به وضع موجود را برهم زند؛ سازنده و مفید است.

رویکرد تعامل گرایــان استدلال نمی کند کـــه همه تعارضـــات

سازنده و مفید هستند. یقینا“ تعارضاتی وجـود دارند که بر اثر بخشی تــأثیر منفی می گذارند. بر اســاس نظریه تعـامل گرایان در چنیــــن مواردی مدیریت باید در صدد کاهش تعارض برآید.

تعارضهای سازنده و ویرانگر:
در دیدگاه تعامل برخـی از تعارضها هدف گروه را تأیید و تقویت می کنند و عملکرد آن را بهبود می بخشند؛ این نـوع تعارضها را سازنـده می نامنـد. از سوی دیگر، تعارضهایی هم هستند که مانع از عملکرد خوب گروه می شوند؛ که آنها را ویرانگر می نامند.

تعارض بر حسب طرف‌های تعارض
نوعی از دسته بندی تعارض، بر اساس طرف‌های تعارض در سازمان می‌باشد. بر این اساس شش نوع تعارض در سازمان‌ها مشاهده می‌شود:
1 – تعارض درون فردی
2 – تعارض میان افراد
3 – تعارض درون گروهی
4 – تعارض میان گروهی
5 – تعارض میان سازمانها
6 – تعارض میان اشخاص و گروه‌ها
فرایند تعارض
فرایند تعارض از پنج مرحله تشکیل شده است:
1 – مخالفتهای بالقوه
2 – شناسایی
3 – قصد یا نیت ( به منظور اقدام )
4 – بروز رفتار
5 –  نتایج


تعداد صفحات : 44 | فرمت فایل : پاورپوینت

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود