صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران

مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران

Gender Role Conflict Scale O'Neill et al.

دانلود مقیاس تعارض نقش جنسیتی انیل و همکاران
(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)
مقیاس تعارض نقش جنسیتی توسط ا.نیل و همکاران در سال ۱۹۸۶ ساخته شده است که از ۳۷ گویه و ۴ خرده مقیاس موفقیت، قدرت، رقابت (۹ سوال)، هیجان پذیری محدود (۱۲ سوال)، رفتار عاطفی محدود با سایر مردان (۹ سوال) و تعارض میان کار و روابط خانوادگی (۷ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش تعارض نقش جنسیتی در افراد بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «نسبتاً مخالفم»، «کمی مخالفم»، «کمی موافقم»، «نسبتاً موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه
در مطالعه چمی کارپور و همکاران (۱۳۹۱)، مقدار آلفای کرونباخ برای نمره ی کلی مقیاس تعارض نقش جنسیتی برابر ۸۱/۰ و برای عامل موفقیت، قدرت، رقابت برابر ۷۴/۰، عامل هیجان پذیری محدود ۷۸/۰، عامل رفتار عاطفی محدود با سایر مردان ۷۲/۰ و برای عامل تعارض میان کار و روابط خانوادگی برابر ۷۰/۰ بود. در بین چهار عامل اصلی تعارض نقش جنسیتی، عامل هیجان پذیری محدود از بیشترین اعتبار و عامل تعارض میان کار و روابط خانوادگی از کمترین اعتبار برخوردار بوده است.

هدف: بررسی ابعاد مختلف تعارض جنسیتی (تعارض میان کار و خانواده، رفتار عاطفی محدود با مردان، هیجان پذیری محدود، موفقیت/ قدرت/ رقابت)
تعداد سوال: ۳۷
تعداد بعد: ۴
پایایی و روایی: دارد (خارجی و ایرانی )
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص است)
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی)
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد افیس word
پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 8 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود