صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله در مورد روش تدریس توضیحی

مقاله در مورد روش تدریس توضیحی

این تحقیق با موضوع روش تدریس توضیحی می باشد و به بیان مفهوم ، ویژگی ها و مراحل دقیق این روش تدریس می پردازد. این تحقیق به دانشجویان رشته های علوم تربیتی ، آموزش ابتدایی ، علوم اجتماعی و دیگر رشته های مرتبط پیشنهاد می گردد.

مقدمه
روش تدریس توضیحی عبارت است از انتقال مستقیم اطلاعات به دانش آموزان بااستفاده ازمطالب چاپی ( کتاب یاجزوه ) ویا بوسیله سخنرانی ، این روش تدری برای آموزش مفاهیم ومهارت هامطلوب است . معلم بایدتلاش کندبرای اثرگذارشدن مطالب درسی آن هارابه صورت سازمان یافته ای ارائه دهد. درروش توضیحی ، معلم هم اصول وهم راه حل مسائل راارائه می کند وتمام مطالبی راکه بایدآموخته شود، به دانش آموزان عرضه می کند. درحین مطالب ، معلم تلاش می کند مثال ها ونمونه های زیادی راتدارک ببیند تادانش آموزان بتوانند مفاهیم واصول راتعمی داده ودر موقعیت های جدیدی به کارگیرند.

همچنین ، معلم دانش آموزان راوادار می کند تادرک وفهم خودشان رابا تمرین تحت نظر گرفته و بسنجند. افزون براین ، دانش آموزان برای تمرین مستقل مبتنی برهدایت معلم هم تشویق می گردند .

این روش به منظور انتقال مقدار زیادی از اطلا عات به گروه کثیری از مخا طبان در محدوده زمانی کوتا هی پدید آمده است. این روش تدریس بسیار اثر گذار است ولی  از سوی بعضی به دلیل اینکه دانش آموزان را از نظر ذهنی منفعل می کند مورد ا نتقاد قرار گرفته است.  ولی آزوبل در حمایت از روش تدریس توضیحی تا آ نجا پیش رفته است که می گوید : رویکرد های اکتشافی به تد ریس و یادگیری وقت گیر هستند و برتری چندانی بر روش توضیحی نشان نمی دهند.

مفهوم
روش تدریس توضیحی عبارت است از انتقال مستقیم اطلا عات به دانش آمزان با ا ستفاده از مطالب چاپی ( کتاب و جزوه ) و یا بوسیله سخنرانی . این روش برای تدریس و آموزش مفاهیم ومهارت ها مطلوب است. معلم باید تلاش کند برای ا ثر گذار شدن  مطلب درسی آ ن ها را به صورت سازمان یافته ای ارائه دهد.

در این روش معلم هم اصول و را ه حل مسائل را ارائه می کند و تمام مطالبی که باید آموخته شود را به دانش آموزان ارائه می کند. و در حین ارائه مطالب  معلم تلاش می کند مثال ها و نمونه های زیادی را تدا رک ببیند تا دا نش آموزان مفاهیم واصول را تعمیم داده و در موقعیت های جدیدی به کا ر برند. همچنین معلم دا نش آموزان را وادار می کند تا درک وفهم خودشان را با تمرین تحت نظر گرفته  و بسنجند  بعلاوه دانش آموزان برای تمرین مستقل مبتنی  بر هدایت معلم تشویق می گردند.

بهتر است معلم پیش از ارائه و تشریح مواد درسی جدید چار چوبی برای عرضه درس تدا رک ببیند و دانش آموزان را متوجه آموزش کند .  مطالب آغازین درس  هدف درس روش ها و محتوای واقعی تجارب یادگیری متوالی را روشن  می سازد.

بهتر است ، معلم پیش ازارائه وتشریح مواد درسی جدید ، چارچوبی برای عرضه درس تدارک ببیندودانش آموزان رامتوجه آموزش کند. مطالبی که برای آغازدرس درنظرگرفته می شود، هدف درس، روش ها ومحتوای واقعی تجارب یادگیری متوالی راروشن می سازد . چنین مطالبی درآغاز درس بابهبود فعالیت یادگیری وباپیشرفت تحصیلی دانش آموزان ارتباط دارد.

فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم
مرحله بعد
پرسیدن سوالات
نظریه تمرین
مراحل اجرای روش تدریس توضیحی
مرحله نخست : جهت دهی
مرحله دوم : ارائه توضیح
مرحله سوم : تمرین منظم
مرحله چهارم: تمرین مستقل
نتیجه گیری
منابع


تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود