صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی

مقاله تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی
در این تحقیق سعی بر این است تا تاثیر شبکه های اجتماعی بر بازاریابی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدا تعریفی از شبکه های اجتماعی ارائه می گردد , سپس تاثیر آن بر بازاریابی و در آخر بازاریابی رابطه مند و بازاریابی اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش علّی است و از شاخه پیمایشی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق 60 نفر از مدیران متخصص شرکت گرانیت کاشان می باشد.دراین پژوهش،ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است ، بدین صورت که در بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.
دراین تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ به وسیله نرم افزار SPSS محاسبه شده است. در تحقیق حاضر اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
به طور کلی شبکه های اجتماعی به عنوان ساختارهای اجتماعی ساخته شده از گره ها می­باشند که معمولا افراد یا سازمان ها به وسیله یکیا چند نوع خاص ارتباط مثل تبادلات مالی،دوستی،تجارت،احساسات،تعصبات،سرگرمی­ها و عادات بهم مرتبط می­شوند.شبکه های اجتماعی مردم را با همه­ی علاقه مندی های متفاوت به هم متصل میکنند. یکی از ناحیه های گسترش­ یافته در استفاده از این شبکه ها محیط های صنفی و به صورت شرکت درآمده می باشد.
محققان اجتماعی سالیان زیادی به این سوال اساسی که چگونه تمایلات،رفتارها و نوآوری­ها از طریق شبکه های اجتماعی گسترش پیدا می­کنند علاقه مند بوده اند.
ارزش و کاربری رسانه های شبکه های اجتماعی برای سازمان ها همانند همه رسانه های دیگر بیشتر از اینکه به ماهیت خود آن رسانه بستگی داشته باشد، به رویکرد سازمان ها در مقابل آنها و میزان بهره برداری مناسب از آنها بستگی دارد. در این مقاله با تشریح مفهوم شبکه های اجتماعی و مثال هایی از آنها، به آنالیز این شبکه ها و سپس به بحث در مورد بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی با ارتباط و تعامل آغاز می شود و این تعامل باید به طور مستمر میان شرکت و مشتریان بالقوه و بالفعل آن برقرار باشد. رفتار مطلوب شبکه های اجتماعی کلیدی ترین عنصر موفقیت در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این شبکه ها باید مواظب رفتار خود بود. تقویت بازاریابی دهان به دهان.تحقیقات بازاریابی، بازاریابی عمومی، ایجاد ایده و توسعه محصولات جدیدبرخی از کارکرد­های شبکه های اجتماعی هستند. راه های ورود و نحوه فعالیت شرکت ها در شبکه های اجتماعی، موانع قانونی و اشتباهات متداول در بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی و موضوعات مرتبط دیگری در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
چکیده:‌

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- پیشینه موضوع.. 4

1-4- اهداف تحقیق.. 4

1-4-1- هدف اصلی.. 4

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-6- سوال تحقیق.. 8

1-7- فرضیه های پژوهش :8

1-8- علت انتخاب موضوع:8

1-9- تعاریف واژه هــا:9

فصل دوم:نظریه ها و پیشینه مربوط به پژوهش…. 11

2-1- مقدمه. 12

2-2- بازار و بازاریابی.. 13

2-3- فرآیند و عملکرد بازاریابی.. 13

2-4- تجزیه و تحلیل محیطی.. 14

2-5- برنامه ریزی و استراتژی بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 15

2-6- کالا.. 19

2-7- مبادله. 19

2-8- اجزا و عوامل بازاریابی.. 20

2-9- استراتژی‌های بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 22

2-10- تعریف بازاریابی داخلی.. 24

2-11- مدل های بازاریابی.. 24

2-12- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 30

2-13- تفاوت بازاریابی تجاری و بازاریابی اجتماعی.. 31

2-14- اهمیت بازاریابی از طریق شبکه های اجتماعی.. 44

2-15- ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در بازاریابی.. 47

2-17- تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی.. 49

2-18- شبکه های اجتماعی گرایشی جدید در بازاریابی الکترونیکی :50

2-19- آیا شبکه های اجتماعی تجارت الکترونیک را بهبود می بخشد؟. 50

2-20- گراف و آنالیز ارتباطی در Over stock:51

2-21- شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک:52

2-22- نتیجه گیری… 56

فصل سوم:روش اجرای تحقیق.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق.. 59

3-3- فرضیه های تحقیق.. 60

3-4- جامعه و نمونه آماری… 60

3-5- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری… 60

3-6- روش گرد آوری اطلاعات… 61

3-7- ابزارگردآوری اطلاعات… 61

3-8- روایی پرسشنامه. 62

3-9- پایایی پرسشنامه. 63

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها64

3- 11- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیرهای تحقیق.. 64

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…. 65

4-1- مقدمه. 66

4-2- توصیف داده ها67

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها71

4-4- نتایج توصیفی.. 72

4-5- بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت:91

4-6- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت:92

4-7- ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت:93

4-8- نتایج استنباطی.. 94

فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش…. 97

5-1- نتایج پژوهش…. 98

5-2- نتایج فرضیه های پژوهش :99

5-3- مزایای بازاریابی از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.. 99

5-4- نتایج آزمون فرضیه ها:99

5-5- جمعبندی نهایی:100

5-6- نتایج آزمون فرضیه ها :. 101

5-7- محدودیتهای تحقیق.. 101

5-8- پیشنهادات کاربردی… 101

5-9- پیشنهادات جهت تقویت آتی.. 102

5-10- پیشنهاد به محققان آتی.. 102

منابع.. 103

منابع فارسی.. 103

منابع لاتین.. 103

پیوست ها105

پیوست الف-1: پرسشنامه. 106

پیوست الف- 2: خروجی نرم افزار. 109

فهرست جداول

جدول 3-1 طیف لیکرت… 62

جدول3-2 شماره سوالات پرسشنامه درمورد فرضیه ها62

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت…. 67

جدول4-2: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن.. 68

جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات… 69

جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی.. 70

جدول 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 72

جدول 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 73

جدول 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 73

جدول 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 74

جدول 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 74

جدول 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 75

جدول 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 75

جدول 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 76

جدول 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76

جدول 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 77

جدول 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 78

جدول 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 78

جدول 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 79

جدول 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 79

جدول 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 80

جدول 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 80

جدول 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 81

جدول 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 81

جدول 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 82

جدول 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 82

جدول 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 83

جدول 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 83

جدول 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 83

جدول 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 84

جدول 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 85

جدول 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 85

جدول 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 86

جدول 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 86

جدول 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 87

جدول 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 87

جدول 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 88

جدول 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 88

جدول 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 89

جدول 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 89

جدول 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 90

جدول 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 90

جدول4-41:بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی.. 91

جدول4-42:ارزیابی اثربخشی فعالیتهای بازاریابی در شرکتهای گرانیت 92

جدول4-43:ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت 93

جدول4-44: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول پژوهش…. 94

جدول4-45: خلاصه داده های ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم پژوهش…. 95

جدول 4-46: بررسی اثر متغیرهای توصیفی بر روی متغیرهایاصلی پژوهش…. 95

فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب جنسیت…. 67

نمودار4-2: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سن.. 68

نمودار4-3: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب تحصیلات… 69

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد مدیران مورد مطالعه بر حسب سمت شغلی.. 70

نمودار 4-5: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه1. 72

نمودار 4-6: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه2. 73

نمودار 4-7: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه3. 73

نمودار 4-8: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه4. 74

نمودار 4-9: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه5. 74

نمودار 4-10: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه6. 75

نمودار 4-11: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه7. 75

نمودار 4-12: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه8. 76

نمودار 4-13: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه9. 76

نمودار 4-14: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 77

نمودار 4-15: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 78

نمودار 4-16: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 79

نمودار 4-17: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 79

نمودار 4-18: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 79

نمودار 4-19: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 80

نمودار 4-20: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 80

نمودار 4-21: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 81

نمودار 4-22: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 81

نمودار 4-23: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 82

نمودار 4-24: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 82

نمودار 4-25: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 83

نمودار 4-26: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 13. 83

نمودار 4-27: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 14. 84

نمودار 4-28: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 15. 84

نمودار 4-29: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 1. 85

نمودار 4-30: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 2. 85

نمودار 4-31: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 3. 86

نمودار 4-32: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 4. 86

نمودار 4-33: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 5. 87

نمودار 4-34: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 6. 87

نمودار 4-35: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 7. 88

نمودار 4-36: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 8. 88

نمودار 4-37: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 9. 89

نمودار 4-38: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 10. 89

نمودار 4-39: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 11. 90

نمودار 4-40: ارزیابی نظرات پاسخگویان نسبت به گویه 12. 90

نمودار4-41:بررسی رویکردهای رابطه ای مدیران شرکتهای گرانیت در فعالیتهای بازاریابی.. 91

نمودار4-42:ارزیابی اثربخشی فعالیت های بازاریابی در شرکتهای گرانیت 92

نمودار4-43:ارزیابی پویایی محیط رقابت شرکتهای گرانیت 93

فهرست اشکال

شکل 1- نمایی از شبکه های اجتماعی.. 12

شکل2- اجزای بازاریابی.. 21

شکل-3 مدل بازاریابی (مورگان و هانت). 27


تعداد صفحات : 121 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود