صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » متفرقه » دانش آموزی  »  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 2 معرفی عدد هزار

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 2 معرفی عدد هزار

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 2 معرفی عدد هزار
برای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺮ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎﻫﻢ آن ﻋﺪد را ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي ﻛﻮﺋﻴﺰﻧﺮ ﻳﺎ دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺻﺪﺗﺎﻳﻲ و ده ﺗﺎﻳﻲ و ﻳﻜﻲ (ﭘﻮل، ﭼﻮب و ﻧﻲ و…) ﺑﺴﺎزﻧﺪ. (ﻣﺜﻼً: عدد ٩٧٤ و ﻳﺎ عدد ٣٨٩)

ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﻛﻤﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺪ ﺟﻠﻮ ﻣﻲ رود از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪدي را ﻛﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮﻳﺎﺑﻲ ﻋﺪدي ده ﺗﺎ ده ﺗﺎ ﻋﺪدﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮیسند. (ﻣﺜﻼً: ﻋﺪد ٩٢٠) در ادامه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻪ ﻋﺪد ١٠٠٠ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و…

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

انتظار می‌رود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:

✅ با دسته‌های 100 تایی یک دسته‌ی 1000 تایی درست کنند.
✅ عدد هزار را در بین اعداد دیگر شناسایی کنند.
✅ عدد هزار را به صورت صحیح بخوانند.
✅ هزار را با رقم و حروف صحیح بنویسند.
✅ بگویند هزار یعنی یک بسته هزار تایی، صفر بسته صدتایی، صفر بسته ده تایی و صفر یکی.


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD , PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود