صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » متفرقه » دانش آموزی  »  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 1 ساعت در بعد از ظهر

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 1 ساعت در بعد از ظهر

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم ساعت در بعد از ظهر
برای شروع کار، داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻃﻠﻖ ﺷﻔﺎف و ﻛﺎﻏﺬ دو ﺳﺎﻋﺖ درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﺻﺒﺢ و دﻳﮕﺮي را ﺑﺮاي ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﻣﻌﻠﻢ از آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺻﺒﺢ و ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دو روش…

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:
✅ دانش آموز با ساعت در بعدازظهر آشنا شود.
✅ دانش آموز مهارت خواندن زمان با مفهوم قبل از ظهر و بعد از ظهر را  کسب کند.
✅ دانش آموز الگوی شمارش درساعت را کسب کند.
✅ دانش آموز بتواند گسترده مکعب را بکشد.
✅ دانش آموز بتواند یک مکعب بسازد.


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD , PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود