صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » متفرقه » دانش آموزی  »  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 2 ارزش مکانی

طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم فصل 2 ارزش مکانی

در درس مذکور به موضوعات مختلفی از جمله: ارزش مکانی در اعداد چهار رقمی، قرار دادن اعداد چهار رقمی در جدول ارزش مکانی، یادآوری سانتی متر و میلی متر، تبدیل تومان به ریال و جمع و تفریق اعداد چهار رقمی پرداخته شده است.

در این قسمت طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در دو قالب ورد و پی دی اف تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف و انتظارات این درس:
– ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﻲ در ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ، رﺳﻢ ﺷﻜﻞ اﻋﺪاد ﭼﻬﺎر رﻗﻤﻲ
– ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﻲ، ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺪد و ﺣﺮوف اﻋﺪاد ﭼﻬﺎررﻗﻤﻲ
– ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻜﻪ (ارزش ﻣﺎﻟﻲ) ﺑﻪ ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺪول ارزش ﻣﻜﺎﻧﻲ
– ﻳﺎدآوري واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل، ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻫﺰار
– درك درﺳﺖ از ﺑﺰرﮔﻲ ﻋﺪد،  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ رﻳﺎل


تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD , PDF

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود