صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر

Bleaching and dyeing of polyester fabrics

رنگبری و رنگرزی پارچه های پلی استر 

 

فصل ۱-    مقدمه (مروری بر پلی استر). ۷

۱-۱-     تولید الیاف کوتاه: ۷

۱-۲-     رطوبت: ۷

۱-۳-     کاربرد پیگمنت: ۸

۱-۴-     ویژگی‌ها: ۹

۱-۵-     رطوبت بازیافتی: ۱۰

۱-۶-     انعطاف‌پذیری: ۱۱

۱-۷-     مدول کششی: ۱۱

۱-۸-     دانسیته: ۱۱

۱-۹-     مقاومت شیمیایی: ۱۲

۱-۱۰-   حلالیت: ۱۲

۱-۱۱-   اثر مواد متورم‌کننده: ۱۳

۱-۱۲-   نقطه ذوب: ۱۳

۱-۱۳-   دمای اتوکشی: ۱۳

۱-۱۴-   ویژگی‌های الکتریکی: ۱۴

۱-۱۵-   پایداری زیستی: ۱۴

۱-۱۶-   جمع‌شدگی: ۱۵

۱-۱۷-   آتش‌گیری: ۱۵

۱-۱۸-   الیاف کوتاه پلی‌استر: ۱۷

فصل ۲-   کاربرد شفاف کننده های نوری در فرمولاسیون مواد شوینده. ۱۸

۲-۱-    مقدمه  ۱۸

۲-۲-    انواع درخشان کننده های نوری و سنتز آنها ۱۹

۲-۳-    بهینه سازی مقدار اپتیکال برایتنر در پودر ۲۰

۲-۳-۱-     اپتیکال برایتنر مصرفی در پودر ۲۰

۲-۳-۲-     آزمایشات شستشو و بررسی نتایج.. ۲۲

فصل ۳-   ارائه روشی جایگزین برای فرآیند شستشوی احیایی پارچه پلی استر رنگرزی شده. ۲۴

۳-۱-    مقدمه  ۲۴

۳-۲-    بخش تجربی.. ۲۵

۳-۲-۱-     مواد  ۲۵

۳-۲-۲-     روش کار ۲۶

۳-۲-۳-     سنتز سطح فعال ( ۱۲-۴- ۱۲) و ۱۴ -۴-۱۴)) ۲۶

۳-۲-۴-     رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. ۲۷

۳-۲-۵-     اندازه گیری طول موج بیشینه مواد رنگزای دیسپرس…. ۲۸

۳-۲-۶-      شستشوی احیایی.. ۲۹

۳-۲-۷-     شستشو با سطح فعالهای کاتیونی.. ۳۰

۳-۳-    نتایج و بحث… ۳۱

۳-۳-۱-     آنالیز آماری   ۳۱

۳-۳-۲-     سطح بهینه  ۳۴

۳-۳-۳-     تصاویر SEM   ۳۶

۳-۳-۴-     اندازه گیری ثبات رنگ… ۳۶

۳-۴-    نتیجه گیری.. ۳۷

۳-۵-     حذف فرآیند شستشوی احیایی در رنگرزی پارچه پلی استر با مواد رنگزای دیسپرس…. ۳۸

۳-۶-    مقدمه  ۳۸

۳-۷-    بخش تجربی.. ۴۰

۳-۷-۱-     مواد  ۴۰

۳-۸-    سنتز سطح فعال.. ۴۰

۳-۹-    رنگرزی پلی استر با ماده رنگزای دیسپرس…. ۴۱

۳-۱۰-  نتایج و بحث… ۴۲

۳-۱۰-۱-   اندازه گیری طول موج بیشینه ماده رنگزای دیسپرس و محاسبه میزان رمق کشی.. ۴۲

۳-۱۰-۲-   عملیات شستشوی احیایی.. ۴۳

۳-۱۰-۳-   عملیات شستشو با سطح فعال کاتیونی.. ۴۳

۳-۱۱-  نتیجه گیری.. ۵۱

فصل ۴-    مراجع   ۵۳


تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود