صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره

جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره
جزوه روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره رشته مشاوره که با فرمت پی دی اف در 192 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره ویژه کنکور سال 95 به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول: مقدمات مشاوره راهنمایی
انواع راهنمایی
راهنمایی را از دید گاه مختلف به انواع گوناگون تقسیم می نمایند.
1- راهنمایی تحصیلی :

در راهنمایی تحصیلی برای دانش آموز در انتخاب رشته تحصیلی و برنامه درسی، شامل موارد زیر می شود.

– کمک به دانش آموزانی که کمتر از استعداد خود کار می کنند.

– کمک به دانش آموزان پیشرفته و یا عقب مانده تحصیلی

– راهنمایی دانش آموزانی که کمتر از استعداد خود کار می کنند.

– راهنمایی دانش آموزان در آموزش و یادگیری و کسب عادات صحیح

– دادن اطلاعات لازم به دانش آموزان در زمینه های مواد درسی انتخابی و رشته های تحصیلی مناسب

– دادن اطلاعات به دانش آموزان در مورد مقررات تحصیلی و آئین نامه انضباطی

– آگاه ساختن دانش آموزان نسبت به ارتباط بین مواد درسی و رشته های تحصیلی در دوره های بعدی

– آشنا ساختن دانش آموزان با ارزیابی صحیح علائق استعداد ها و تواناییهای خود به منظور طرح ریزی تحصیلی

– کمک به معلمان در انطباق روشهای تدریس خود با نیازمندیهای دانش آموزان

2- راهنمایی حرفه ای :

راهنمایی حرفهای عبارت است از کمک به فرد در انتخاب شغل و یا زمینه های مقدماتی شغلی که متناسب بـا اسـتعداد

ها، علائق و تجربیات او بوده و نیاز های او را در ارتباط با نیاز های جامعه تامین می کند.

راهنمایی حرفهای از یک سو بر علائق و استعداد های فرد و از سوی دیگر به خصوصیات مشـاغل مبتنـی اسـت و آنهـا را

مورد بررسی و تحلیل قرار می دهند.

فعالیتهایی که در راهنمایی حرفهای انجام می گیرد عبارتند از:

– دادن اطلاعات به دانش آموزان در مورد خصوصیات مشاغل موجـود جامعـه از طریـق بازدیـد هـا کنفرانسـها , مطالعـه

نشریات و بروشورهای شغلی و فیلمها

 

– تشکیل نمایشگاه از کارهای دانش آموزان در امور فنی و حرفهای به منطور جلب آنان به مشاغل

– مشاهده و بررسی علائق و استعداد های شغلی دانش آموزان

– کمک به دانش آموزان در طرح نقشهای هدف های شغلی

3- راهنمایی شغلی

راهنمایی شغلی به منظور حل و تحقق مشکلات عاطفی و سازگاری روانی و اجتمـاعی فـرد و کمـک بـه وی مـی باشـد

مواردی که در ذیل می آیند برای ارجاع فرد به روانشناسان و یا متخصصین دیگر است.

– مواردی که ضرورتاً باید در آنها از مشاوره فردی استفاده کرد:

1- وقتی دانش آموزی با وضعیت بحرانی پیچیدهای روبرو است و در جستجوی کشف علـل و راه حلهـای اجتمـاعی مـی

باشد.

2- موارد یک مسائل مورد مطالعه ضرورتاً باید محرمانه باقی بماند.

3- تعبیر و تفسیر نتایج از تستها به منظور این که دانش آموزان خود را بهتر بشناسند.

4- مسائل و مشکلات دانش آموزی که از صحبت کردن در گروه ترس دارد.

5- در مورد دانش آموزی که درباره خود آگاهی و شناخت محدود دارد.

6- در مواقعی که راهنمایی به مسائل جنسی مربوط می شود.

7- درباره فردی که نیاز دارد مورد توجه و پذیرش قرار گیرد.

سوالات چهار گزینهای فصل پنجم

1- (ما پدیدههای ادراکی را از حالت پیچیده به حالت غیر پیچیده در می آوریم و آنگاه آنهـا را ادراک مـی

کنیم) این بیان معرف کدام قانون سازمان ادراکی نظریه گشتالت است؟

الف) سادگی ب) شباهت ج) مجاورت د) بستن

2ـ بنا به نظریه بندورا؛ کدام عامل زیر از عوامل مهم تعیین کننده رفتار انسان است؟

الف) مشاهده رفتار الگو ب) تقویت جانشینی

ج) کارآمد شخصی تصوری د) یادآوری و یاد سپاری

3ـ یک معلم در تغییر نسبت دادن دانش آموزی که درماندگی آموخته شده دارد ؛ باید کوشش اصـلی را بـر

کدام تغییر اسنادی گذارد؟

الف) از درون به بیرون ب) از ثبات به عدم ثبات

ج) از کنترل به عدم کنترل د) از فقدان توانائی به فقدان کوشش

4ـ تفسیر محرک روش مقابل تعمیم محرک؛ است کدام روش در مقابل روش تعمیم پاسخ قرار می گیرد؟

الف) تفکیک پاسخ ب) تخصیص محرک

ج) جدائی سازی محرک د) همراه سازی پاسخها

5ـ با کدام تدبیر می توان گنجایش حافظه کوتاه مدت را افزایش داد؟

الف) تقطیع ب) انتقال ج) تکرار د) توجه انتخابی

6ـ روش آموزشی شاگرد محوری بیشتر مورد حمایت کدامیک از نظریات یادگیری زیر است؟
الف) نظریه شناختی- اجتماعی بندورا
ب) نظریه شناختی گشتالت
ج) نظریه سازندگی یا ساختانگرائی
د) نظریه شرطی سازی کنشگر یا شرطی سازی وسیله ای.

پاسخنامه
1 – گزینه الف صحیح است. رجوع شود به قوانین سازمان ادراکی
2 – گزینه ب صحیح است رجوع شود به نظریه یادگیری شناختی اجتماعی بندورا
3 – گزینه د صحیح است رجوع شود به نظریه نسبت دادن در قسمت ابعاد اسناد
4 – گزینه الف صحیح است رجوع شود به نظریههای رفتاری یادگیری
5 – گزینه الف صحیح است رجوع شود به حافظه کوتاه مدت در رویکرد خبر پردازی
6 – گزینه ج صحیح است رجوع شود به نظریه سازندگی یادگیری

 

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمات مشاوره راهنمایی 9
انواع راهنمایی 10
شرایط و خصوصیات راهنما و مشاور 11
ویژگیهای شخصیتی و رفتاری 12
ویژگیهای شغلی مشاور(صلاحیتها 13
نکات مهم در انجام مصاحبه 13
تعریف فنون مشاوره 14
تعریف مشاوره از نظر پاترسون 14
اهداف مشاوره و روان درمانی 14
رابطه یاورانه 15
اصول و فنون مشاوره 17
پاسخنامه 171
مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی در مشاوره 172
پاسخنامه مجموعه تست روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 182
مجموعه تست 186
پاسخنامه 190
منابع 193


تعداد صفحات : 192 | فرمت فایل : pdf

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود