صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پسر دبستانی

مقدمه
این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دختر و پســـر مدارس شهر ایلام انجام گرفته است.

مواد و روش ها:
ین مطالعه به روش توصیفی- مقطعی و علی-مقایسه ای (پس رویدادی) صورت گرفته است. جامعه آماری این مطالعه ، شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایلام (شامل 15283 نفر 7425 دختر و 7858 نفر پسر) در سال تحصیلی 85-84 بوده که از طریق روش غربالگری نمونه ای به حجم 840 نفر از آن مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار این پژوهش  پرسشنامه راتر، فرم ویژه معلمان بوده که یافته های آن از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون 2x و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل گردیده است.

یافته های پژوهش:
یافته های تحقیق نشان داد که میزان کلی شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر ایلام 5/5 درصد است که از اين میزان 42/2 درصد مربوط به دختران و 08/3 درصد نیز به پسران اختصاص داشته است. نتایج همچنین نشان داد که بیشترین میزان شیوع اختلالات مربوط به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی  و کمترین میزان آن مربوط به اختلال رفتارهای ناسازگارانه می باشد.

بحث و نتیجه گیری:
از یافته های تحقیق نتیجه گرفته می شود که بین متغیرهای جنس ، سن، پایه تحصیلی، میزان تحصیلات والدین و اختلالات رفتاری دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، ضرایب همبستگی محاسبه شده برای ابعاد چهارگانه اختلالات رفتاری (04/0- ، در سطح 01/0 ) نشان داد که اختلالات رفتاری موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می شود.


تعداد صفحات : 7 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود