صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش

مقاله بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه در آموزش و پرورش
مقاله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت

چکیده:
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای بهبود فرایند اداری کشور ما را فرا گرفته است و بسیاری از سازمانها ، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند اما باید بررسی نمود که چنین سیستمهایی تا چه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید . هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی تاثیر مدل سازی هدف گرای فرایندهای سازمانی با رویکرد تقسیم و غلبه بر بهبود تصمیم گیری مدیران می باشد وبه تجزیه و تحلیل آثار و نتایج حاصل از مدل سازی فرایندهای اداری برتصمیم گیری مدیران، بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدل سازی فرایندها اداری از نظر تامین اطلاعات مناسب نظیر صحت،دقت،بهنگام بودن و اقتصادی بودن، بررسی اثرات مدل سازی فرایندها اداری بربهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران، ارائه راهکار برای بهبود عملکرد جهت بهره برداری می باشد.روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان در تحقق یافتن اهداف سازمانی اثربخش است ازنظر مدیران سازمان،مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان می تواند واقع گرایانه باشدوبا منابع موجود قابل پیاده سازی بوده و موثر است همچنین ازنظر مدیران سازمان، مدل سازی فرایندها متناسب با اهداف سازمان قابل فهم و بدون ابهام بوده و برای تحقق مقررات و خط مشی های مقرر کمک می کند و شواهدی بررد فرضیهای سه گانه مذکور وجودنداشت.
کلید واژه ها : فرایندهای سازمانی، مدل سازی هدف گرا، تقسیم و غلبه، آموزش و پرورش

مقدمه :
در دنیای کنونی، سازمانی شانس بقا دارد که سازوکارهای لازم برای آگاهی سریع از تغییرات و توانایی پاسخگویی سریع به آنها را نیز دارا باشد. سازمانها به مرور زمان و در اثر تجربه دریافته اندکه رویکرد وظیفه ای در اداره امور، انعطاف و پویایی را از بین میبرد. سازمانهای وظیفه مدار به سختی می توانند در برابر تغییرات محیطی از خود انعطاف نشان داده و با محیط سازگار شوند. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می شود، رویکرد فرآیندی است. لذا امروزه برای بقا و موفقیت باید رویکرد فرآیندی داشت و باید برعملکرد فرآیندها و مدیریت و بهبود آنان تمرکز نمود.
فرآیند عبارت است از مجموعهای از فعالیتهای مرتبط یا تأثیرگذار که ورودی را به خروجی تبدیل میکنند و مدل سازی فرآیند یک روش سیستماتیک برای سازماندهی، مدیریت و بهبود مستمر فرآیندهای سازمان است. مدل سازی فرآیند، مدیریت و دیدن سازمان به صورت سیستمی از فرآیندهای چند وظیفه ای به جای وظایف عمودی میباشد به منظور دستیابی به موفقیت در مدل سازی فرآیند، نه تنها ضروری است که توجه به فرآیند در راس تمام فعالیتها و برنامه های سازمان قرار گیرد و سازمان برنامه و طرحی منظم را دراین زمینه تدوین و تعقیب نماید، بلکه لازم میباشد که عوامل کلیدی موفقیت مدل سازی فرآیند شناسایی و با یک روش و برنامه مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول
کلیات تحقیق 3
1 – 1- پیشگفتار 4
1-2- بیان مسأله 5
1–3 اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1–4 اهداف تحقیق 7
1-4–1 هدف اصلی 7
1-4–2 اهداف فرعی 7
1–5 سؤالات تحقیق 8
1-5–1 سؤال اصلی 8
1-5–2 سؤالات فرعی 8
1-6 -تبیین فرضیه های تحقیق 8
1-7- تعریف اصطلاحات و متغیرها 9
1-7-1-مدیریت فرایند 9
1-7-2- شبیه سازی با زبان مدل سازی نمادین یا UML 9
1-8 – تقسیم و غلبه 10
فصل دوم
مطالعات نظری 11
2-1- پیشگفتار 12
2-2-فرآیند 13
2-3- اهمیت نگرش فرآیندی در سازمان 14
2-4- مدیریت بر مبنای فرایند 15
2-5- فعالیتهای مورد نیاز جهت فرایند گرایی 18
2-6- مفهوم مسئولیت در سازمانهای فرایند محور 19
2-7- تحول نقش مدیریت در سازمانهای فرایند محور 20
2-7-1-طراحی 22
2-7-2- مربیگری 22
2-7-3- تامین منابع و همراستایی 23
2-8- ساختار سازمانی در سازمانهای فرآیند محور 24
2-9- چالشهای فراروی سازمانهای جدیدفرایند محور 25
2-10- عوامل موفقیت مدیریت فرآیند محور 27
2-11- مهمترین روشهای مدیریت فرایند محور در سازمان 28
2-12-رویکرد 8 گانه در مدیریت فرایندمحور 29
2-12-1- تعاملات یک فرایند با فرآیندهای دیگر 30
2-12-2 تنظیم فرآیند 31
2-12-3 مطابقت فرآیند با خواسته های مشتری 31
2-12-4 مطابقت فرآیند با برنامه های استراتژیک سازمان 32
2-12-5 بهره وری فرآیند 32
2-12-6 کنترل شکستهای ممکن در فرآیندها 33
2-12-7 ممیزی فرآیند 33
2-12-8 مهندسی مجدد فرآیندها 34
2-13 مدل سازی 34
2-14 UML 36
2-15انواع تکنیک های مدل سازی 38
2-15-1 مدل سازی اهداف 38
2-15-2 مدل سازی منابع 41
2-15-3 مدل سازی قواعد 43
2-15-4 مدل سازی نقش ها 43
2-15-5 مدل سازی فرایند 45
2-16روش BPMN 46
2-17مزیت های BPMN 66
2-18پیشینه پژوهش 66
فصل سوم
روششناسی تحقیق 72
3–1 پیشگفتار 73
3–2 روش تحقیق 73
3-2-1- در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است : 74
3-3- جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق 74
3-4- بر آورد حجم نمونه 75
3-5- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات 75
3-5-1-مصاحبه 75
3-5-2- پرسشنامه 75
3-5-2-1- معرفی پرسشنامه 75
3-5-2-2- چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه 76
3-6-روایی (VALIDITY ) و پایانی ( RELIABILITY ) 78
3-6-1- روایی / اعتبار 78
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات 78
3-8- خلاصه فصل 79
فصل چهارم
مدلسازی و تحلیل آماری 80
4-1- پیشگفتار 81
4-2-مدلسازی سازمان آموزش و پرورش 81
4-3- تحلیل آماری 100
4-3-1-آزمون سوال اول پژوهش 100
4-3-2-آزمون سوال دوم پژوهش 101
4-3-3-آزمون سوال سوم پژوهش 102
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات آتی 103
5-1- پیشگفتار 104
5-2- نتیجه گیری 104
5-2-1-نتایج تحلیل آماری داده ها 105
5-3- پیشنهادات آتی 105
منابع 107
منابع فارسی 107
منابع خارجی 109
ABSTRACT 112
TITLE 113


تعداد صفحات : 118 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود