صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
دانشجویان در دوران تحصیلی خود با مسائل زیادی روبرو هستنداین مشکلات و مسائل می‌ تواند روی پیشرفت تحصیلی آنها تاثیر بگذارد
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تکنولوژی های مجازی(مانند اینترنت، تلفن همراه، شبکه های اجتماعی مجازی و…) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان است.روش مورد استفاده توصیفی استنباطی است.جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان کاشان است که به صورت نمونه گیری تصادفی 50 نفر را به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته ایم. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته استفاده از تکنولوژی های مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با 23 گویه مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج آماری نشان داد که بین میزان استفاده از تکنولوژی های مجازی و جنسیت و تاهل دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته­های پژوهش نشان داد که، گردشگری بیکاری را کاهش می دهد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است.

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش5

1-4- اهداف پژوهش6

1-4-1- هدف کلی6

1-4-2- اهداف جزئی6

1-5- سوالات پژوهش6

1-5-1- سوال اصلی6

1-5-2- سوالات فرعی6

1-6- فرضیه های پژوهش7

1-6-1- فرضیه اصلی7

1-6-2- فرضیه های فرعی7

1-7- قلمرو پژوهش9

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش9

1-7-2- قلمرو مکانی پژوهش9

1-7-3- قلمرو زمانی9

1-8- مدل پژوهش9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- چارچوب مطالعاتی11

2-2- تکنولوژی های مجازی20

2-2-1- تاثیر تکنولوژی های مجازی20

2-2-2- جوانان و تکنولوژی‌های نوین :22

2-2-3- نقش همسالان در الگوسازی و هویت جوانان:25

2-2-4- ارتباط در فضای مجازی:27

2-3- پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن29

2-3-1- تعریف پیشرفت :29

2-3-2- تعریف نظری پیشرفت :29

2-3-3- پیشرفت تحصیلی29

2-3-4- بررسی نظریات در مورد پیشرفت تحصیلی31

2-4- بررسی نظریات مختلف37

2-5- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج40

2-5-1- تحقیقات انجام شده در داخل40

2-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور42

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه45

3-2- روش پژوهش45

3-3- جامعه آماری46

3-4- حجم نمونه و نمونه گیری46

3-5- نحوه گردآوری داده ها46

3-6- ابزار پژوهش47

3-7- روش گردآوری داده ها47

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها48

3-9- ابزار اندازه گیری پژوهش49

3-10- روایی و پایایی پرسشنامه ها50

3-11- تجزیه و تحلیل داده های پژوهش51

3-12- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1- مقدمه54

4-2- تحلیل توصیفی55

4-2-1- سن:55

4-2-2- جنسیت:56

4-2-3- معدل تحصیلی:57

4-2-4- رشته تحصیلی:58

4-3- تحلیل استنباطی59

4-3-1- رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه:59

4-3-2- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت:59

4-3-3- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل:60

4-3-4- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر:60

4-3-5- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت:61

4-3-6- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی در اینترنت:61

4-3-7- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار در اینترنت:62

4-3-8- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل:62

4-3-9- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه با تلفن همراه:63

4-3-10- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام:63

4-3-11- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب:64

4-3-12- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت) :64

4-3-13- مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک در خانواده:65

4-3-14- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات اجتماعی(فیس بوک، چت، اسکایپ و …) :66

4-3-15- مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی:66

4-3-16- مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی:67

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه69

5-2- نتیجه گیری از فرضیه ها69

5-3- نتیجه یافته ها70

5-4- پیشنهادات73

5-4-1- پیشنهادات پژوهش:73

5-4-2- پیشنهادات به محققان بعدی73

5-4-3- پیشنهادات کابردی74

5-5- محدودیت های پژوهش75

5-5-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر75

5-5-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر75

ضمائم.. 76

پرسشنامه. 76

جداول برنامه Spss. 78

منابع و مآخذ.. 88

الف)منابع فارسی… 88

ب) منابع لاتین… 89

Abstract. 90

فهرست جداول

جدول2.1: خلاصه‌ی نتایج تئوریک و پیشینه‌ی عملی تحقیق36

جدول 4.1: تحلیل توصیفی سن دانشجویان55

جدول 4.2: توزیع فراوانی جنسیت دانسجویان56

جدول 4.3: تحلیل توصیفی معدل تحصیلی دانشجویان57

جدول 4.4: توزیع فراوانی رشته های تحصیلی58

جدول 4.5: بررسی رابطه معدل دیپلم و معدل دانشگاه59

جدول 4.6: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس جنسیت59

جدول 4.7: مقایسه پیشرفت تحصیلی بر اساس وضعیت تاهل60

جدول 4.8: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از کامپیوتر60

جدول 4.9: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات استفاده از اینترنت61

جدول 4.10: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات جستجوی علمی61

جدول 4.11: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ساعات پیگیری اخبار62

جدول 4.12: مقایسه متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس تعداد ارسال و دریافت ایمیل62

جدول 4.13: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس مدت مکالمه63

جدول 4.14: مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس ارسال و دریافت پیام63

جدول 4.15: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت تقلب64

جدول 4.16: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر در منزل یا اماکن عمومی (کافی نت)64

جدول 4.17: مقایسۀ پیشرفت تحصیلی بر اساس استفاده از کامپیوتر شخصی و مشترک65

جدول 4.18: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از اینترنت با هدف ارتباطات66

جدول 4.19: مقایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از کامپیوتر با هدف بازی66

جدول 4.20: قایسه معدل تحصیلی دانشجویان بر اساس استفاده از تلفن همراه جهت بازی67

فهرست نمودارها

نمودار4.1: نمودار میله ای سن دانشجویان55

نمودار4.2:نمودار معدل تحصیلی دانشجویان57


تعداد صفحات : 111 | فرمت فایل : WORD

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود